Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady představují souhrnné informační povinnosti v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”) ve prospěch subjektů údajů (třetích osob), které společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III., IČO 44501749 (dále jen „společnost“) jako správci údajů poskytují své osobní údaje.

Informace poskytované subjektům údajů se skládají z obecné části, tj. z informací, které jsou společně poskytované vůči všem třetím osobám, a ze specifických informací, které jsou uvedeny dále, podle povahy dané situace.

1. Obecné informace

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Ing. Zdeněk Rybáček

V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III.

tel.: +420 603 466 788

e-mail: spravce@rantik.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): spravce@rantik.cz

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na

 1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)
 2. právo na opravu (článek 16 GDPR)
 3. právo na výmaz (článek 17 GDPR)
 4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)
 6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
 7. právo podat proti společnosti stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)


Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na výše uvedený kontakt.

Pokud je právním základem udělení souhlasu subjektu údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak jste souhlas dříve udělil, a společnost Vám toto umožní. U každého souhlasu budou uvedeny konkrétní nástroje, jak jej můžete odvolat, přičemž Vám tak bude umožněno i zasláním e-mailu na adresu kontaktní osoby, zpravidla té, která má na starosti danou akci.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Společnost bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

2. Informace pro klienty společnosti, kteří jí poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu viz níže

3. Informace pro adresáty obchodních sdělení viz níže

4. Informace pro žijící autory viz níže

 

ad 2. Informace pro klienty společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III., kteří jí poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu, o zpracování jejich osobních údajů v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Ing. Zdeněk Rybáček

V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III.

tel.: +420 603 466 788

e-mail: spravce@rantik.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): spravce@rantik.cz  

Účelem zpracování je uchování údajů klienta zjištěných na základě jeho identifikace a případné kontroly, jejichž důvodem je předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Rozsah údajů je dán příslušnými formuláři pro identifikaci a kontrolu klienta, které jsou přílohami ke Kupní smlouvě společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III.

Právním základem je plnění právní povinnosti. V případě, že klient odmítne poskytnout požadované osobní údaje na základě tohoto zákonného požadavku, nebude obchod uskutečněn.

Dalším příjemcem může být v rámci výkonu své činnosti Finanční analytický Úřad anebo Česká obchodní inspekce.

Uložení trvá

 1. po dobu 5 let, pokud je hodnota obchodu nižší jak 10 000 EUR, a v ostatních případech
 2. po dobu 10 let od uskutečnění obchodu. Po tuto dobu budou veškeré formuláře a další dokumenty získané na základě identifikace a případné kontroly uloženy ve složce k danému obchodu a v uzamykatelných skříních s omezeným přístupem (pouze příslušní zaměstnanci a příslušní členové orgánů společnosti). Společnost Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III. bude rovněž provádět kopie těchto dokumentů dle potřeby v rámci přesunů zboží mezi jeho provozovnami, které budou uloženy za obdobných podmínek. Po uplynutí této doby budou veškeré tyto dokumenty skartovány.


Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na

 1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR),
 2. právo na opravu (článek 16 GDPR),
 3. právo na výmaz (článek 17 GDPR),
 4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR),
 6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR) a
 7. právo podat proti společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).


Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontakt podle odst. 2.

 

ad 3. Informace pro adresáty obchodních sdělení, kteří poskytli své kontaktní údaje společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, o zpracování jejich osobních údajů v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Ing. Zdeněk Rybáček

V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III.

tel.: +420 603 466 788

e-mail: spravce@rantik.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): spravce@rantik.cz

Účelem zpracování je informovat zájemce (adresáty obchodních sdělení) o různých akcích pořádaných nebo spolupořádaných společností Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III., o aukcích, výstavách, veletrzích, předmětech jejich sběratelského oboru a zájmu. Zpracovávají se kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, příp. titul (za účelem správného oslovení), e-mail, telefon a případně poštovní adresa.

Právním základem je souhlas subjektů údajů (tj. adresátů obchodních sdělení).

Uložení trvá po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu aktuálnosti daných údajů (např. do jejich opravy). Pokud subjekt údajů souhlas odvolá, budou veškeré kontaktní údaje, které společnost Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III. nezpracovává z jiného důvodu (např. registrace dražitelů), nenávratně vymazány či anonymizovány.

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na

 1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR),
 2. právo na opravu (článek 16 GDPR),
 3. právo na výmaz (článek 17 GDPR),
 4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR),
 6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR) a
 7. právo podat proti Asociaci starožitníků, z. s. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).


Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontakt podle odst. 2.

Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak souhlas dříve udělil a společnost Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III. toto umožní.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Společnost Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III. bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

 

ad 4. Informace pro žijící autory, o zpracování jejich osobních údajů společností Ing. Zdeněk Rybáček, V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III., IČO 44501749  (dále jen „společnost“), a to v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”):

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Ing. Zdeněk Rybáček

V Aleji 1348, 29001 Poděbrady III.

tel.: +420 603 466 788

e-mail: spravce@rantik.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): spravce@rantik.cz

Účelem zpracování je tvorba databází, katalogů, popisů, reklamních letáků, odborné literatury, časopisů a dalších dokumentů, ve kterých se uvádí osobní údaje autorů uměleckých děl v rozsahu jméno a příjmení, rok narození, národnost, údaje o tvorbě (vystavování, ocenění, prodeje dalších děl, dosažené ceny) a rodinné vztahy (např. k jiným autorům). Ne vždy se uvádí veškeré údaje (záleží např. na dohodě mezi účastníky smluv nebo na zdrojích), přičemž první tři bývají pravidlem.

Právním základem je buď opatření před uzavřením smlouvy a následné plnění smluvních povinností, pokud se údaje o žijících autorech zpracovávají na základě dohody mezi ním a obchodníkem (např. při organizaci výstavy), anebo oprávněný zájem, a to v případech, kdy obchodník zpracovává jemu známé informace (z jiných zdrojů nebo přímo z uměleckého díla) o autorovi pro své potřeby podnikání. V případech získání osobních údajů z jiných zdrojů se použije článek 14 GDPR do té míry, že jsou tyto informace poskytovány žijícím autorům formou zveřejnění tohoto dokumentu na webu společnosti a nikoliv poskytováním každému subjektu údajů zvlášť, neboť by takové opatření vyžadovalo nepřiměřené úsilí s ohledem na jejich možný počet.

Osobní údaje jsou součástí výše uvedených tiskovin a jsou tak poskytovány široké veřejnosti (na webu, pro uchazeče aukcí, návštěvníky galerií, výstav apod.). Nikdo z těchto příjemců informací není zpracovatelem.

Doba uchování je neomezená vzhledem k tomu, že osobní údaje žijících autorů jsou součástí materiálů, které nepodléhají skartaci a uchovávají se do budoucna (zejména katalogy a literatura). Pokud si společnost vede své databáze autorů, tuto uchovává a průběžně upravuje po dobu své relevantní výdělečné činnosti.

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)

 1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)
 2. právo na opravu (článek 16 GDPR)
 3. právo na výmaz (článek 17 GDPR)
 4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)
 6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
 7. právo podat proti společnosti stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)


Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu podle odst. 2.