mosazný mikroskop Maison Verick Stiassnie Paris

Neohodnoceno
 
Dostupnost Momentálně nedostupné
15 000 Kč
Kód produktu 1561
Značka Stiassnie Paris
Webová stránka značky quekett.org/about/bulleti...
Kategorie Technika
Záruka 1 rok
 

mosazný mikroskop Maison Verick Stiassnie Paris

19./20. století

v dobrém stavu

opotřebení dané časem

vč. původního úložného boxu a příslušenství

 

Maison parisienne Stiassnie:

fondée par Maurice Stiassnie, gendre du fabricant de microscope Constant Vérick avec lequel il s'associa en 1882 avant de lui succéder entre 1885 et 1895 (selon certains documents, il lui succèderait en 1882). L'entreprise, devenue Stiassnie Frères en 1922, était établie au 2 rue de la Parcheminerie en 1882 avant d'être transférée 43 rue des Ecoles, au 204 boulevard Raspail puis au 67 boulevard Blanqui (elle disparaît après le deuxième guerre mondiale).

*M.Vérick:

Ancien élève de M.Hartnack, s'est acquis une juste réputation pour la bonne exécution de ses microscopes; aussi trouve-t-on ses instruments dans tous les laboratoires. Ceux-ci rappellent, par leurs dispositions générales, les instruments de Hartnack : tube triangulaire pour le mouvement lent, diaphragme à tiroir; enfin le pas de vis des objectifs est le même.
Ces divers instruments sont tous enfermés dans des boîtes en acajou, et celle-ci contiennent, en outre, une série d'accessoires.

Pařížský dům Stiassnie:

založil Maurice Stiassnie, zeť výrobce mikroskopů Constant Vérick, s nímž se spojil v roce 1882 než jej v letech 1885 až 1895 vystřídal (podle některých dokumentů by ho měl následovat v roce 1882). Společnost, která se v roce 1922 stala Stiassnie Frères, byla založena na 2 rue de la Parcheminerie v roce 1882 a poté byla převedena na 43 rue des Ecoles, 204 bulvár Raspail a poté 67 bulvár Blanqui (zanikla po druhé světové válce).

*M.Vérick:

Bývalý student M.Hartnacka získal dobrou pověst pro dobré provedení svých mikroskopů; také jeden najde jeho nástroje ve všech laboratořích. Ty svým celkovým uspořádáním připomínají Hartnackovy nástroje: trojúhelníková trubice pro pomalý pohyb, zásuvková membrána; Nakonec je rozteč šroubů čoček stejná.
Tyto různé nástroje jsou všechny uzavřeny v mahagonových krabicích a ty obsahují navíc řadu příslušenství.

Zdroj: http://www.antiquitesdugolfe.com/fr/objets-de-vitrine-divers/3247-microscope-dorure-mr-verick-mltiassnie-antique-french-paris-xixeme-siecle.html

HISTORY

Maurice Stiassnie catalogueIt may be necessary to explain the creation of the firm of Maurice Stiassnie in 1882 by his family links and his relationship to Constant Vérick, his father-in-law.

Vérick, an optician, was apprenticed with the title of “Special pupil” to the manufacturer of microscopes Edmund Hartnack, nephew of Georges Oberhaeuser (1798–1868), a well-known optician and microscope maker of the 19th Century.

Edmund Hartnack (1826–1891) was a Prussian microscope manufacturer who learned his craft in Berlin. In 1857, he joined the instrument factory of his uncle Georges Oberhaeuser, at 21 place Dauphine in Paris: here they set up a partnership named “Oberhaeuser & Hartnack” from 1857 till 1860. In 1860, he created his own company “Hartnack & Co, Paris and Potsdam” at 21, Place Dauphine in Paris and at 39 WaisenStrasse in Potsdam from 1857 till 1860.

He was one of the best opticians of his generation and a distinguished microscope maker of the second half of the 19th Century, with a reputation for high-quality products. A microscope similar to his statif VIII was depicted by Albert Edelfelt’s painting of 1885, showing Louis Pasteur at work in his laboratory. The Franco-Prussian conflict (1870 war) forced him to leave Paris in 1870 to manage the Potsdam factory.

Vérick, after the departure of Edmund Hartnack, took over in 1870 a workshop specializing in the manufacture of microscopes (L’atelier Depenne), at 2 rue de la Parcheminerie, Paris, from 1870 until 1885.

So, Stiassnie, through his family relationship with Vérick, was the heir to this family of microscope makers of the 19th Century.

The Company

In fact, Stiassnie, son-in-law of Vérick, was the foreman at the Vérick workshop before succeeding to ownership in 1882.

Stiassnie 3Initially, the Company settled down at 43 rue des Ecole until 1905, and then at 204, Boulevard Raspail in Paris. The signature on the body tube became “M. Stiassnie, Paris” or “M. Stiassnie, 204 Bd Raspail, Paris” instead of: “Mon Verick, M. Stiassnie Sucr, 43, rue des Ecoles, Paris”.

In 1922 a new firm was created in partnership with the brother of Maurice Stiassnie under the name of “Stiassnie Frères, Paris”, based at 67, Boulevard Blanqui in the 13th district of Paris in1930 or 1936. During this period a range of different stands was developed, with a lot of laboratory accessories and such apparatus as microtomes.

Unfortunately, the story of the firm ended sadly. After the second World War, the “Stiassnie Frères, Paris” company was unable to compete with the post-war German makers and went into bankruptcy.

Stiassnie brochureAn attempt to relaunch the company under the name of “Sté Nouvelle de Microscopie Stiassnie” failed in 1970.

Dějiny

Katalog Maurice StiassnieMožná bude nutné vysvětlit založení firmy Maurice Stiassnie v roce 1882 jeho rodinnými vazbami a jeho vztahem k Constantovi Vérickovi, jeho tchánovi.

Vérick, optik, se vyučil s titulem „Zvláštní žák“ u výrobce mikroskopů Edmunda Hartnacka, synovce Georgese Oberhaeusera (1798–1868), známého optika a výrobce mikroskopů 19. století.

Edmund Hartnack (1826–1891) byl pruský výrobce mikroskopů, který se vyučil v Berlíně. V roce 1857 nastoupil do továrny na nástroje svého strýce Georgese Oberhaeusera na 21. místě Dauphine v Paříži: zde založili v letech 1857 až 1860 partnerství s názvem „Oberhaeuser & Hartnack“. V roce 1860 založil vlastní společnost „Hartnack & Co. , Paris and Potsdam“ na adrese 21, Place Dauphine v Paříži a na adrese 39 WaisenStrasse v Postupimi od roku 1857 do roku 1860.

Byl jedním z nejlepších optiků své generace a významným výrobcem mikroskopů druhé poloviny 19. století s pověstí vysoce kvalitních produktů. Mikroskop podobný jeho statifu VIII byl zobrazen na obraze Alberta Edelfelta z roku 1885, který ukazuje Louise Pasteura při práci v jeho laboratoři. Francouzsko-pruský konflikt (válka v roce 1870) ho donutil roku 1870 opustit Paříž, aby řídil továrnu v Postupimi.

Vérick, po odchodu Edmunda Hartnacka, převzal v roce 1870 dílnu specializující se na výrobu mikroskopů (L'atelier Depenne), na 2 rue de la Parcheminerie, Paříž, od roku 1870 do roku 1885.

Stiassnie byl díky svému rodinnému vztahu s Vérickem dědicem této rodiny výrobců mikroskopů 19. století .

Společnost

Stiassnie, Vérickův zeť, byl ve skutečnosti mistrem v dílně Vérick, než se roku 1882 stal majitelem.

Stiassnie 3Zpočátku se společnost usadila na 43 rue des Ecole až do roku 1905 a poté na 204, Boulevard Raspail v Paříži. Podpis na tubusu těla se stal „M. Stiassnie, Paříž“ nebo „M. Stiassnie, 204 Bd Raspail, Paříž“ místo: „ M on Verick, M. Stiassnie Suc r , 43, rue des Ecoles, Paris“ .

V roce 1922 byla ve spolupráci s bratrem Maurice Stiassnie založena nová firma pod názvem „Stiassnie Frères, Paris“, se sídlem 67, Boulevard Blanqui ve 13. pařížském obvodu v roce 1930 nebo 1936. Během tohoto období vznikla řada různých Byly vyvinuty stojany se spoustou laboratorního příslušenství a přístrojů, jako jsou mikrotomy.

Bohužel příběh firmy skončil smutně. Po druhé světové válce nebyla společnost „Stiassnie Frères, Paris“ schopna konkurovat poválečným německým výrobcům a zkrachovala.

Brožura StiassniePokus o opětovné spuštění společnosti pod názvem „Sté Nouvelle de Microscopie Stiassnie“ se nezdařil v roce 1970.

Zdroj: 

https://www.quekett.org/about/bulletin/articles/maurice-stiassnie